Digitale geletterdheid

Digitalisering neemt een steeds belangrijkere plaats in het onderwijs in. ’t Blokhuus vindt het van groot belang voor leerlingen dat zij goed leren omgaan met de digitale wereld, zodat zij hierop voorbereid worden voor de toekomst.
Daarnaast biedt het gebruik van ICT-toepassingen meer mogelijkheden om leerstof adaptiever vorm te geven, leerlingen die langdurig ziek zijn onderwijs op afstand te verzorgen en voor leerkrachten om sneller inzicht te hebben in de vaardigheden en vorderingen van hun leerlingen.

De laatste jaren zijn er grote beslissingen genomen ten aanzien van ICT en de investeringen hierin. ’t Blokhuus werkt met iPads en Chromebooks. iPads worden in groep 1 t/m 4 gebruikt, Chromebooks zetten ze in de groepen 5 t/m 8 in. Sinds 2018 werkt ’t Blokhuus met Snappet en wordt dit gefaseerd ingevoerd in de groepen 5 t/m 8. Hiervoor is een bewuste keuze gemaakt, zodat de onderbouwleerlingen ook voldoende motorische vaardigheden blijven oefenen. Verder heeft ’t Blokhuus de computers en digiborden vernieuwd, zodat alle materialen weer up-to-date zijn. De wijze waarop met de spullen omgegaan moet worden is vastgelegd in het document: afspraken iPads en afspraken Chromebooks.

In de groepen worden reguliere methodes gebruikt, waarbij in groep 1 t/m 4 ICT als toevoeging op het bestaande onderwijsprogramma ingezet wordt. In groep 5 t/m 8 worden ICT-toepassingen ingezet als digitale vervanging voor de papieren verwerking. Zo wordt de verwerking van rekenen, taal en spelling via Snappet aangeboden. Wereldoriëntatie volgen leerlingen via Basispoort. In groep 5 worden de kinderen opgeleid voor een typediploma.

Leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 zijn getraind in het analyseren van data in Snappet en kunnen er naar handelen. Met de komst van nieuwe leerkrachten wordt deze training weer herhaald, zodat alle leerkrachten hier voldoende competent in zijn.

Naast de reguliere verwerking, bieden de ICT-toepassingen leerkrachten ook de mogelijkheid om verdiepings- of verrijkingsopdrachten aan te bieden aan leerlingen, maar ook herhalingsoefeningen of remediërende oefeningen. Hierdoor is ’t Blokhuus in staat om leerlingen verwerking aan te bieden die aansluit bij hun onderwijsbehoeften.

In de komende periode zal ’t Blokhuus het vak ‘mediawijsheid’ verder opnemen in het curriculum. Zij willen 8 lessen per jaar in de groepen 1 t/m 8 inzetten rondom dit thema. Daarnaast wordt het beleidsplan mediawijsheid verder uitgewerkt.
Tevens blijft school investeren in het verder implementeren van Snappet. Hieronder wordt niet alleen de uitrol in groep 8 verstaan, maar ook een zo effectief mogelijk gebruik binnen de verschillende vakgebieden waarvoor Snappet gebruikt wordt.
Ook gaat school onderzoeken hoe de leerstof ingericht kan worden via Snappet voor leerlingen die op een eigen leerlijn werken. Dit zijn vooral de leerlingen die de 1F-lijn volgen (het fundamentele niveau) en leerlingen die hoogbegaafd zijn en versneld door de leerstof heen gaan. ’t Blokhuus wil dat haar leerkrachten in staat zijn om zelf de individuele doelen voor leerlingen te selecteren waarmee de eigen leerlijn voor deze leerlingen vormgegeven kan worden.
Daarnaast heeft het thuisonderwijs dat vanwege de Coronacrisis geboden moest worden, school inzicht gegeven in de verdere mogelijkheden voor inzet van digitaal onderwijs. Zij wil in de komende periode onderzoeken hoe digitaal onderwijs ingezet kan worden voor het maken en inleveren van huiswerk of het bieden van thuisonderwijs aan langdurig zieke leerlingen.

Ook is het van belang dat de kwaliteit van het onderwijs bewaakt wordt met de inzet van ICT. Hiervoor is het belangrijk dat er een goede balans gevonden wordt tussen de inzet van ICT, didactiek en privacy, leerrendement en ethiek m.b.t. gebruik van ICT. ’t Blokhuus zal in de komende planperiode onderzoeken hoe deze balans het beste gemaakt kan worden en welke afspraken daar aansluitend bij horen.

In de groepen worden reguliere methodes gebruikt, waarbij in groep 1 t/m 4 ICT als toevoeging op het bestaande onderwijsprogramma ingezet wordt. In groep 5 t/m 8 worden ICT-toepassingen ingezet als digitale vervanging voor de papieren verwerking. Zo wordt de verwerking van rekenen, taal en spelling via Snappet aangeboden. Wereldoriëntatie volgen leerlingen via Basispoort. In groep 5 worden de kinderen opgeleid voor een typediploma.

Leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 zijn getraind in het analyseren van data in Snappet en kunnen er naar handelen. Met de komst van nieuwe leerkrachten wordt deze training herhaald, zodat alle leerkrachten hier voldoende competent in zijn.

Digitale geletterdheid