Bewegingsonderwijs op ‘t Blokhuus

Op ’t Blokhuus speelt bewegingsonderwijs een belangrijke rol. Het bewegingsonderwijs bij de kleuters vindt plaats in de parketzaal in de school. Om de lessen vorm te geven gebruiken wij de gymlessen uit de Schatkist-methode. Deze combineren we vaak met gymlessen uit de methode ‘Bewegingsonderwijs in het speellokaal’ omdat we te maken hebben met een bepaalde beperking wat betreft materiaal en ruimte. De focus in deze lessen ligt vooral op het ontwikkelen en verfijnen van de grove motoriek, zoals het vangen van een bal, lopen over een lijn of klimmen op een klimrek. Verder is er ook aandacht voor samenwerken, zoals het spelen van een tik- of balspel.
De kinderen in de groepen 3 t/m 8 krijgen één keer per week een blokuur (2 keer 45 minuten) bewegingsonderwijs aangeboden, waarbij de belangrijkste bewegings- en spelvormen centraal staan. Denk hierbij aan balanceren, klimmen, zwaaien, springen, en mikken, maar ook aan tikspelen, doelspelen en bewegen op muziek. Al deze bewegings- en spelvormen worden op niveau en als een doorlopende lijn in de groepen 3 tot en met 8 aangeboden. Vanaf het schooljaar 2020-2021 worden de gymlessen gegeven aan de hand van een nieuw ontwikkelde methode, die opgebouwd is aan de hand van de leerlijnen, tussendoelen en methodisch/didactische uitwerkingen uit het boek: ‘Basisdocument Bewegingsonderwijs’ (Mooij, C., Berkel, M. van & Hazeleback, C., 2011).

Normen, waarden en reguleringsdoelen

Naast het belang van goed opgebouwde gymlessen, vinden wij het op ’t Blokhuus belangrijk dat kinderen leren deelnemen aan een activiteit waarbij normen en waarden centraal staan. Hierbij gaat het niet alleen om respect en rekening houden met elkaar, maar ook om het samen op gang houden van een activiteit. Dit is terug te zien in ons bewegingsonderwijs, doordat wij waarde hechten aan de reguleringsdoelen. Reguleringsdoelen leren kinderen om bewegingssituaties op gang te houden, wijzigingen aan te brengen, eigen mogelijkheden en grenzen verkennen en rekening houden met anderen, aldus Mooij, e.a. (2011). Deze vaardigheden zijn niet alleen nodig in de gymzaal, maar ook wanneer kinderen op het schoolplein een spel spelen.

De lessen worden in enkele groepen in het schooljaar 2020-2021 gegeven door een leerkracht met een bewegingsbevoegdheid en een student van de ALO, zodat de groepsleerkracht tijdens de gymlessen ambulant is.

De toekomst

Vanaf schooljaar 2020-2021 worden de lessen bewegingsonderwijs voor het eerst gegeven door een leerkracht en ALO-student, waardoor groepsleerkrachten tijdens de gymlessen ambulant zijn. Via deze weg wil ‘t Blokhuus onderzoeken of het voor hen een meerwaarde heeft om in de toekomst te gaan werken met een vakdocent voor bewegingsonderwijs of dat zij het bewegingsonderwijs ook goed kunnen vormgeven wanneer dit per groep worden gegeven door de groepsleerkracht.
Uit onderzoek van Nijkerk Sportief en Gezond, dat is afgenomen in 2019-2020, is gebleken dat 79% van de kinderen uit groep 3 tot en met 8 van ’t Blokhuus (in totaal 191 kinderen) een gezond gewicht heeft en dat 80% van deze kinderen lid is van een sportvereniging. Deze gegevens worden omschreven als gezond. Echter blijkt ook uit dit onderzoek dat er voor ’t Blokhuus winst te behalen valt wat betreft de conditie en het uithoudingsvermogen van de kinderen, aangezien maar 35% van de bovengenoemde kinderen hier voldoende op scoort. De komende jaren willen wij ons daarom gaan richten op het verbeteren van de conditie en het uithoudingsvermogen van de kinderen. Dit willen wij gaan doen door in ieder geval drie keer per jaar de shuttle-run test af te nemen in de gymlessen. In 2021-2022 zullen wij evalueren of dit actiepunt voldoende is geweest om het percentage van 35% omhoog te brengen. Verder blijft school participeren in regionale en landelijke onderzoeken.