Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van ‘t Blokhuus bestaat uit drie gekozen ouders/verzorgers (de oudergeleding) en drie vertegenwoordigers van het team (de teamgeleding). Hun primaire taak is het toetsen van het beleid en de uitvoering daarvan door de directie. De MR mag eigen initiatieven ontplooien en de Raad van Toezicht verzoeken aandacht te besteden aan door de MR relevant geachte zaken.

De MR heeft een zelfstandige rol binnen de school en is geen verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht en/of de leden. Voor meer informatie verwijzen we u naar het Medezeggenschapsreglement. Deze is op te vragen bij de administratie. Vergaderingen van de MR zijn openbaar.

De oudergeleding van de MR bestaat uit:

Rob Broeksma, voorzitter (robbroeksma@gmail.com)

Secretaris, vacature

Hera Lecluse, lid

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de voorzitter via de mail, maar aanspreken op het plein mag ook.